Rakennusaikainen tarkkailija

Asuntokauppalaki antaa mahdollisuuden osakkeen ostajille palkata oman edustajan rakennustyön tarkkailijaksi.

Tarkkailijalla on oikeus päästä rakennustyömaalle ja saada osakeyhtiöltä ja perustajaosakkaalta nähtäväkseen muun muassa urakkasopimuksen, piirustukset ja rakennustyöselitykset. Tarkkailijan tehtävänä on seurata rakentamisaikataulun, työtapojen ja käytettyjen materiaalien asianmukaisuutta ja sitä, että rakennus valmistuu sopimuksen mukaisesti.

Tarkkailija neuvottelee rakennustyön suorittajan tai tämän edustajan kanssa ja tekee tarpeelliseksi katsomansa huomautukset ja ehdotukset. Hän tiedottaa havainnoistaan ostajille esimerkiksi kirjallisesti tai kutsumalla osakkeenostajat koolle. Tarkkailija ei ole kohteen valvoja, eikä hänellä ole määräysvaltaa asunnon
myyjää/rakentajaa tai ostajia kohtaan.

Tarkkailijalla tulee olla tehtävään edellyttämä ammattipätevyys eikä hän saa olla riippuvuussuhteessa
rakennustyön suorittajaan tai perustajaosakkaaseen.

Asuntokauppalaki 22§

Comments are closed.